پرینت

انعطاف پذيري و ارامش

نوشته شده توسط داريوش الوند . ارسال شده در روانشناسی عمومی

گاهي نياز است براي رسيدن به ارامش از نقاب خود كليشه اي مان لحظاتي و يا چند صباحي بيرون بيايييم .. همه ما در قالب شخصيتي خاصي كه ديگران ما را با ان تم و شاخص ميشناسند و به ديگران معرفي ميكنند اما ايا در شان و مقام انساني ما است كه خود را دريك چهار چوب بسته از ويژگيها محسور و محبوس كنيم اين قابليت را كه بتوانيم گاهي از خود تكراريمان بيرون بياييم و به فرد ديگري بغير از انچه كه هميشه و در همه حال هستيم تبديل شويم ... دوستان همه صفات و ويژگيهاي شخصيتي ما در قالب يك طيف نسبي ميتوانند در وجود هر فردي به مقادير متفاوت و شرايط مختلف ظهور پيدا كرده و اين موضوع ان منطق را كه ما بايد حتما يكي از اين شرايط و صفات و نقشها راهمواره تا اخر عمر دقيق و بدون هيچ كمو كاستي بازي كنيم و اگر روزي كاري جز ان انجام دهيم و شخصيتي جز ان كه بوده ايم در يك سيكل زماني و تغيير بر انگيز داشته باشيم دستاويزي براي ارايه برچسب اختلالات رواني و قبول اين تهمت بزرگ باشد .ادامه دارد .... بطور مثال ايا افرادي كه درونگرا هستند حتما بايد تا اخر عمربرچسب درونگرايي را با خود حمل و فقط در ان حيطه رفتار كنند ؟؟ اولا ادمي داراي اختيار است و ميتواند رفتارهاي مختلفي را از خود بنمايش بگذارد .... در ثاني توانايي در تجربه كردن ويژگيها و صفات رفتاري در هر ادمي ميتواند باعث استفاده و بهره جويي از هيجانات مربوط به ان شخصيت خاص باشد مثلا يك فرد درونگرا خوب است كه گاهي از قالب خود خارج شده و نقش يك فرد برونگرا را بازي كند تا بتواند از هيجانات مثبت اين تيپ شخصيت نيز بهرمند شده و با اين شيوه بسياري از زيبايي هاي رفتاري مختلف را تجربه و از ان لذت ببرد ... گاهي لازم است اگر چه انساني بالغ و بزرگسال هستيم خود را به سمت و سوي دوران زيباي كودكي يا همان شخصيت كودك درونمان سوق دهيم و با احساسات بازيگوش منشانه و غير منطقي اش كمي خود را تخليه و ارام كنيم ... ارضاع نيازهاي روحي و رواني ما گاهي با توانايي شيفت پيدا كردن خصوصيات شخصيتي مان و تبديل شدن انها به هم و انعطافپذير بودن تيپ هاي شخصيتي بسيار دستيافتني خواهد بود ... با تشكر داريوش الوند ..

 

 image-5f1f3e774d42c5f70f231d3798f967bea8bd1fe7e5329e2c47809165b80aaa57-V

hostarsham